Gezamenlijke verklaring NVOG, KNOV en ZN

Nieuws van: Zorgverzekeraars Nederland

De verloskundige zorg wordt in nauwe onderlinge samenwerking geleverd in de 1e, in de 2e en in de 3e lijn. Binnen de keten is kwaliteit van zorg het hoogste goed.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van recent overleg tussen ZN, KNOV en NVOG.

Deze verklaring is opgesteld naar aanleiding van de mediaberichten rondom de overeenkomst die ZN en KNOV gesloten hebben ten behoeve van de financiering van het kwaliteitsbeleid van de verloskundigen. In de media is een beeld geschetst alsof verloskundigen een bonus zouden krijgen als zij zelf uitwendige versies van kinderen in stuitligging in de eerste lijn uitvoeren met dientengevolge minder verwijzingen en een daling van het aantal sectio's. De wijze waarop dit in de media is gekomen, is naar het oordeel van alle partijen ongelukkig geweest. Het is nooit de bedoeling geweest de onderlinge samenwerking of het imago van partijen te schaden.

Duidelijk is geworden dat het contract is ingegeven ten behoeve van de continuering van het al lopende en door VWS tot 2006 gesubsidieerde kwaliteitsbeleid van de verloskundigen. ZN heeft expliciet aangegeven geen inhoudelijke bemoeienis te hebben en te willen hebben met de inhoud van de richtlijnen. Alle partijen zijn het er over eens dat het verminderen van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn nooit een doel op zich mag zijn. Het gaat er om dat de juiste kwalitatief hoogstaande zorg efficiënt en op de juiste plek wordt gegeven.

De betrokken beroepsorganisaties NVOG en KNOV zijn het er over eens dat de gebruikelijke uitwendige versie, een veilige en effectieve methode is om het aantal geboorten in stuitligging te verminderen. Met betrekking tot de plaats waar een uitwendige versie kan worden verricht is afgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken om een multidisciplinaire richtlijn op te stellen met betrekking tot het beleid bij stuitligging a terme. Het CBO is, als kennisinstituut op het gebied van richtlijnen door ZN gevraagd de ontwikkeling van de richtlijn samen met NVOG en KNOV uit te voeren met betrokkenheid van het NHG.

Met deze gezamenlijke verklaring geven de KNOV, ZN en de NVOG aan samen verder te willen. Partijen zijn het er over eens dat er sprake moet zijn van een goede en veilige zorg voor moeder en kind. Consensus over de richtlijnen die hiervoor gehanteerd worden, vormen hiervoor de basis.

http://www.artsenapotheker.nl